Wielkość tekstu i kontrast strony

 Nastąpiło włamanie na konto Muzeum Wsi Kieleckiej

na platformie Facebook.

W związku z powyższym prosimy uważać na materiały oraz linki umieszczane przez profil Muzeum na platformie, gdyż mogą być to treści szkodliwe.

Konferencja pt. "Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych"

Referaty zaprezentowali: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polityka okupanta niemieckiego wobec wsi, ks. dr Tomasz Gocel (Archiwum Diecezjalne w Kielcach), Przemiany religijności mieszkańców parafii wiejskich na terenie diecezji kieleckiej w latach 1939-1945 , ks. dr Piotr Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Zespół akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu - źródło do dziejów ludności wiejskiej na Kielecczyźnie w latach 1945-1948 , dr Tomasz Domański (Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach), Straty demograficzne i materialne na wsi kieleckiej w świetle źródeł kościelnych, dr Kamil Sasal (Archiwum Państwowe w Kielcach), Powojenny obraz życia religijnego w wiejskich parafiach dekanatu kieleckiego, ks. dr Marcin Rokita (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach), Organizacje i stowarzyszenia katolickie w parafiach wiejskich po wojnie 1945-1949 ,

Ewa Kołomańska (Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Caritas diecezji kieleckiej w dziele pomocy mieszkańcom wsi kieleckiej po II wojnie światowej.

Uczestnicy i słuchacze konferencji w dyskusji poruszyli kwestię  konieczności dalszych badań nad problematyką , nie tylko  martyrologii mieszkańców wsi ,ale szeroko rozumianych społecznych, ekonomicznych i kulturalnych przemian jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.  

Zdjęcia dzięki uprzejmości IPN Delegatura w Kielcach.

djmedia:46